Vereniging van Eigenaren
Belvédèrebos 1-246
Zoetermeer

Reglementen                                Bouwtekeningen

Lidmaatschap van de VvE
Op grond van het Burgelijk Wetboek de wet is iedere appartementseigenaar verplicht lid van de VvE. U kunt het lidmaatschap VvE derhalve niet opzeggen. Pas op het moment dat u het appartement (en daarmee het appartementsrecht) hebt verkocht en de overdracht aan de nieuwe eigenaar heeft plaatsgevonden bij de notaris, bent u geen lid meer van de VvE.

Doel en functie van de VvE
Het hoofddoel van de VvE is de behartiging van de gemeenschappelijke  belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor de schil en heeft de zeggenschap over het complex en de grond die bij het gebouw  hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over de schil, onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.De Vereniging van Eigenaren heeft verschillende organen:

De Algemene LedenVergadering
De Algemene ledenvergadering (ALV) van de gezamenlijke appartementseigenaren vindt verplicht minimaal éénmaal per jaar plaats. Dit is het hoogste orgaan van de VvE. Alle eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in de ALV neemt.

Het bestuur/de beheerder
De wet stelt het aanstellen van een bestuur/beheerder van de VvE verplicht. Het bestuur/beheerder vormt het uitvoerend orgaan van de VvE. Andere taken zijn onder andere: het opstellen van begrotingen, het beheren van de financiën, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen, het verlenen van opdrachten, etc. Het bestuur/beheerder wordt door de ALV benoemd. De bestuurder/beheerder kan mede-appartementseigenaar zijn, maar ook een extern persoon of kantoor, zoals een makelaar of een administratie- / beheerkantoor. De gekozen bestuurder / beheerder voert de besluiten uit die tijdens de vergadering van eigenaren zijn genomen. Het bestuur/beheerder kan ook door de ALV worden ontslagen.

Financiën
Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de VvE wordt jaarlijks een balans opgemaakt en resultatenrekening gemaakt van alle bezittingen en schulden van de VvE.
Elk jaar moet het bestuur/beheerder verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beheer ten behoeve van de VvE. Het bestuur/beheerder stelt dan ook een begroting op voor het komende jaar. In de begroting wordt rekening gehouden met de eigen bijdragen die de eigenaren moeten betalen, alsmede de voorschotbedragen stookkosten en de te verwachten uitgaven. De hoogte van de eigen bijdrage per eigenaar wordt vastgesteld aan de hand van het breukdeel dat is opgenomen in de splitsingsakte van iedere eigenaar.

Specifieke situatie VvE Bevederebos
De VvE bestaat uit individuele eigenaren van appartementen en collectieve eigenaren die de bewoners representeren aan wie zij hun appartementen hebben verhuurd. Door de VvE is VZB Vastgoed aangesteld als beheerder. Het bestuur wordt gevormd door individuele eigenaren. Het bestuur laat zich bijstaan door VZB Vastgoed.

Welkom bij VvE Belvédèrebos
Vereniging van Eigenaren
Reglementen                                                                                                 Bouwtekeningen

VvE Belvederebos 1 t/m 246 te Zoetermeer                                                

Eigenaar
Iedere appartementseigenaar is wettelijk verplicht lid van de VvE. De VvE dient alle gemeenschappelijke zaken te regelen betreffende het onderhavige complex. Zij doet dit op basis van regels zoals die vermeld staan in de zogeheten Splitsingsakte 1998, het Modelreglement 1992, het Huishoudelijke Reglement, alsmede de vragen van Wie is waarvoor Verantwoordelijk 2013. De VvE neemt  onder andere beslissingen over het onderhoud, de bijdrage VvE, servicekosten en het functioneren van het beheer.

Lidmaatschap van de VvE
Op grond van het Burgelijk Wetboek de wet is iedere appartementseigenaar verplicht lid van de VvE. U kunt het lidmaatschap VvE derhalve niet opzeggen. Pas op het moment dat u het appartement (en daarmee het appartementsrecht) hebt verkocht en de overdracht aan de nieuwe eigenaar heeft plaatsgevonden bij de notaris, bent u geen lid meer van de VvE.

Doel en functie van de VvE
Het hoofddoel van de VvE is de behartiging van de gemeenschappelijke  belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor de schil en heeft de zeggenschap over het complex en de grond die bij het gebouw  hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over de schil, onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.De Vereniging van Eigenaren heeft verschillende organen:

De Algemene LedenVergadering
De Algemene ledenvergadering (ALV) van de gezamenlijke appartementseigenaren vindt verplicht minimaal éénmaal per jaar plaats. Dit is het hoogste orgaan van de VvE. Alle eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in de ALV neemt.

Het bestuur/de beheerder
De wet stelt het aanstellen van een bestuur/beheerder van de VvE verplicht. Het bestuur/beheerder vormt het uitvoerend orgaan van de VvE. Andere taken zijn onder andere: het opstellen van begrotingen, het beheren van de financiën, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen, het verlenen van opdrachten, etc. Het bestuur/beheerder wordt door de ALV benoemd. De bestuurder/beheerder kan mede-appartementseigenaar zijn, maar ook een extern persoon of kantoor, zoals een makelaar of een administratie- / beheerkantoor. De gekozen bestuurder / beheerder voert de besluiten uit die tijdens de vergadering van eigenaren zijn genomen. Het bestuur/beheerder kan ook door de ALV worden ontslagen.

Financiën
Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de VvE wordt jaarlijks een balans opgemaakt en resultatenrekening gemaakt van alle bezittingen en schulden van de VvE.
Elk jaar moet het bestuur/beheerder verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beheer ten behoeve van de VvE. Het bestuur/beheerder stelt dan ook een begroting op voor het komende jaar. In de begroting wordt rekening gehouden met de eigen bijdragen die de eigenaren moeten betalen, alsmede de voorschotbedragen stookkosten en de te verwachten uitgaven. De hoogte van de eigen bijdrage per eigenaar wordt vastgesteld aan de hand van het breukdeel dat is opgenomen in de splitsingsakte van iedere eigenaar.

Specifieke situatie VvE Bevederebos
De VvE bestaat uit individuele eigenaren van appartementen en collectieve eigenaren die de bewoners representeren aan wie zij hun appartementen hebben verhuurd. Door de VvE is VZB Vastgoed aangesteld als beheerder. Het bestuur wordt gevormd door individuele eigenaren. Het bestuur laat zich bijstaan door VZB Vastgoed.